Uledsagede asylbørn i Danmark


Herunder har vi samlet en masse nyttig viden om de børn, vi gerne vil hjælpe 


Hvem er de, hvor kommer de fra og hvad laver de på asylcentrene?


Det er altid rart at vide, hvem det egentlig er, man hjælper, når man vælger at donere sine penge til et velgørende formål

Hvem er de uledsagede mindreårige?
Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden forældre eller andre voksne, som er trådt i forældrenes sted, kaldes de 'uledsagede mindreårige asylansøgere'. Uledsagede mindreårige asylansøgere skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som andre asylansøgere for at få deres ansøgning behandlet i Danmark. Disse børn og unge betragtes dog som en særlig sårbar gruppe, og derfor er der retningslinjer om, at deres asylsag skal behandles hurtigt, og at de skal bo på særlige asylcentre for børn med specialuddannet personale.

Alle uledsagede asylansøgere under 18 år får tilknyttet en voksen repræsentant, der ledsager dem til alle møder med myndighederne. Ved hvert møde er der også en bisidder med fra Røde Kors. Indtil den personlige repræsentant bliver udpeget, deltager en bisidder fra Røde Kors til de initierende samtaler.

Hvor bor de uledsagede, når de kommer til Danmark?

Alle uledsagede børn og unge under 18 år, der søger asyl i Danmark, kommer til et særligt modtagecenter, Center Gribskov i Nordsjælland. De bor på modtagecenteret mellem tre og fem dage. I løbet af de dage får de en modtagesamtale, de bliver registreret hos politiet, de gennemgår en sundhedsundersøgelse, og de får tildelt tøj og hygiejneartikler.

Nogle af de uledsagede mindreårige ankommer til Danmark med en lille rygsæk med nogle få ejendele, men de fleste kommer helt uden baggage. Uanset hvad de har oplevet og gennemgået, før de når frem til Gribskov, har de det tilfælles, at de befinder sig i ukendte omgivelser, langt væk fra deres forældre eller andre nære slægtninge. Derfor gør personalet på centeret meget ud af at skabe så trygge og rolige rammer som muligt for de unge.

Hvor skal de bo efter opholdet på modtagecenteret?
Efter cirka 3-5 dage i Gribskov skal de unge flytte videre til et opholdscenter, hvor de skal bo, mens deres asylansøgning bliver behandlet. På opholdscentrene bor der udelukkende børn og unge, der har flygtet alene uden voksen ledsager. Det kan være en svær ventetid. Derfor er en af de vigtigste opgaver for asylcentrets ansatte at skabe en tryg, værdig og meningsfuld hverdag for de unge. De uledsagede mindreårige skal gå i skole, møde nye venner og deltage i et almindeligt barn- og unge-liv. Så almindeligt som muligt under de helt særlige omstændigheder, de befinder sig i.

Hvor længe opholder man sig på center?
Det er meget forskelligt, hvor længe den enkelte bor på et asylcenter. Det er nemlig forskelligt, hvor lang tid det tager at behandle en asylsag alt efter hvilket land, de unge kommer fra. Sagsbehandlingstiden kan variere over tid. I øjeblikket er den gennemsnitlige opholdstid cirka 6 til 8 måneder.

Hvordan kender vi de unges alder?
Hvis udlændingemyndighederne, der behandler asylsagen er i tvivl om den unge uledsagedes alder, bliver der iværksat en aldersundersøgelse. Denne foretages på Retsmedicinsk afdeling og på Tandlæge-højskolen. Ud over læge eller tandlæge, er der altid en tolk og en bisidder med til disse undersøgelser.

Hvor mange får asyl?
Over de sidste fem år har i gennemsnit 85 procent af alle asylansøgere fået ophold. Vi har ikke tal, der alene gælder for de uledsagede.

Hvor stor er gruppen af uledsagede, og hvor kommer de fra?
Halvdelen af de uledsagede flygtningebørn i 2016 kommer fra Afghanistan, og kun 5% fra Syrien. I 2015 kom halvdelen fra Syrien.Hvor gamle er de, og kommer der flest drenge eller piger?
De fleste, der kommer, er over 15 år, og der kommer flest drenge. I 2014 og 2015 var mellem 70-80 % over 15 år, og omkring 70% var drenge. Du kan se en samlet oversigt over alders- og kønsfordeling i tabellen nedenfor. Hvor længe er de undervejs?
Mange af børnene rejser alene – eller to og to. Det er blandt andet, fordi chancen for at blive opdaget er mindre på den måde. Mange bliver væk fra hinanden under flugten. De bånd der knyttes mellem unge, der har overlevet en flugt sammen, er meget stærke. Nogle børn omtaler de bånd som ligeså stærke eller stærkere end til egen familie. Historierne de fortæller er ofte grusomme. Oftest starter de med ”pludselig var de der bare”, eller ”pludselig bankede det på døren” eller ”pludselig forstod jeg, at jeg var nødt til at tage afsted”. Mange af disse børn og unge har overværet og/eller gennemlevet kidnapning, tortur, sult, overgreb og generel stor usikkerhed, hvor de ligger vågne om natten og lytter til bomber falde eller tænker over, hvornår de ser mor eller far igen. 

Hvordan kan du blive personlig repræsentant for en uledsaget mindreårig?
Alle uledsagede mindreårige, der søger asyl i Danmark, får tilknyttet en personlig repræsentant. Repræsentantens funktion er at følger den unge og sikre under hele asylforløbet, at den unges tarv bliver varetaget. Repræsentanten deltager i møder med myndighederne og andre instanser, som har med de unge at gøre. De skal blandt andet sikre, at der tages hensyn til barnets alder og modenhed ved møderne.Udlændingestyrelsen anmoder Røde Kors om at indstille, rekruttere og uddanne repræsentanter til de mindreårige, og Statsforvaltningen udpeger. Repræsentantordningen er som udgangspunkt en frivillig ordning, men der er også et korps af ansatte repræsentanter, som varetager sager, hvor der er brug for særlig ekspertise.

Bliv frivillig repræsentant for en ung uledsaget asylansøger

Er der nogen, der hjælper de unge med at finde deres familie?
Røde Kors’ eftersøgningstjeneste kan hjælpe asylansøgere med at finde og skabe kontakt til familiemedlemmer, som man har mistet under flugten eller i hjemlandet.

Læs mere om eftersøgningstjenesten her


Se hvor alle asylcentre i Danmark ligger

Læs mere om de centre Røde Kors driver


Hverdagen på asylcentret

Hvordan bor de?
De unge asylansøgere bor på værelser med plads til mellem to personer og fire personer.

Hvad er der på deres værelser?
På værelserne har de unge en seng og et skab til deres tøj og personlige ejendele. De har også et tv. Bad og toilet, opholdsrum og køkken er forskelligt fra center til center, hvorledes det er. Røde kors’ børnecentre er organiseret efter aldre, køn, søskende samt evt. særlige forhold og hensyn.

Hvad hvis de blive syge?
Alle børn og unge bliver sundhedsscreenet allerede i modtagefasen. På opholdscentrene kan de få hjælp med helbredsmæssige problemer af sygeplejersker på en klinik på centeret. De kan blive henvist til anden behandling i det danske sundhedssystem, og de har de samme rettigheder til behandling, som danske børn.

Går de i skole?
På modtagecentret bliver de introduceret til, hvad det indebærer at gå i skole i Danmark, og hvordan de kan opleve en kulturel overgang fra det, de kommer fra til der, hvor de befinder sig nu. De bliver introduceret til det danske sprog og samfund, med afsæt i egne kompetencer. På opholdscentrene modtages også undervisning. Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen. Der bliver også undervist i de samme fag: dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål alt efter hvilket uddannelsesniveau, de er på.

Hvordan får de mad og kontantydelse?
De uledsagede børn og unge får i alt en grundydelse på 49,32 kr. pr. dag, hvilket er det samme som de voksne. Grundydelsen udbetales forud hver anden torsdag og dette er, hvad de skal leve for indtil næste udbetaling.

Hvis ansøgningen er i den indledende fase og ansøgeren bor på modtagecentret, hvor det endnu ikke er afgjort, om ansøgerens asylsag skal behandles i Danmark, er tillægsydelsen på 8,23 kr. pr. dag, og ansøgeren får mad serveret i en fælles kantine. Hvis det er afgjort, at asylsagen skal behandles i Danmark, sættes tillægsydelsen op til 28,78 kr. pr. dag. Tillægsydelsen udbetales bagud hver anden torsdag.

Må børnene og de unge komme og gå som de vil?
Asylcentre for børn og unge er ikke lukkede institutioner. Alle kan gå og komme frit, dog efter aftale med personalet, som skal vide, hvor den unge tager hen, og hvornår han/hun kommer tilbage igen. De yngre beboere følges med personalet uden for centret. Hvis den unge ikke er set på centret 12 timer for børn under 15 år og 24 timer for unge over 15 år, bliver de meldt forsvundet hos kommunen, politiet og Udlændingestyrelsen.

Hver medarbejder på et asylcenter for uledsagede mindreårige har ansvar for en bestemt gruppe af børn. Derudover bliver børnene talt tre gange dagligt. Hvis en er væk bliver vedkommende meldt forsvundet. Et barn under 15 år bliver meldt forsvundet, når det har været savnet i 12 timer, mens de 18-årige bliver meldt savnet efter 24 timer

Hvordan er deres hverdag?
Asylcentret er meget fokuseret på, at børn og unge får så stabil en hverdag som muligt. Alle børn får tildelt en primær og sekundær kontaktperson, som er ansvarlig for den unges fysiske, psykiske og sociale udvikling. Børnene bliver også trænet i almindelig daglig levevis såsom at lave mad, gøre rent, passe skolen, lave lektier og få rørt sig i fritiden.

Hvad kan man lave i sin fritid?
Asylcenterets børn og unge har forskellige muligheder for at dyrke motion, for eksempel fitness og fodbold. Frivillige kommer ofte og laver forskellige aktiviteter med de unge. Nogle gange bliver de inviteret med på ture og til oplevelser uden for centeret.

Hvordan bliver jeg frivillig på et center?

Som frivillig for børn og unge får du mulighed for at tage børnene med på udflugter, hjælpe dem med deres lektier og holde hyggelige og festlige arrangementer. Aktiviteterne hjælper børnene og deres familier med at få en god hverdag.

Du kan læse mere her

Røde Kors Asyl

Vi gennemfører projektet i tæt samarbejde med Røde Kors Asyl

Derudover opretter Røde Kors Asyl, som et led i processen, et praktikforløb på Center Avnstrup. Her får voksne flygtninge mulighed for at gennemføre en praktikperiode, der består i at klargøre pc'erne, så de bliver helt klar til brug med styresystem og diverse software, inden vi forærer dem til børnene til december.
Røde Kors logo